ꯀꯣꯃꯣꯔꯣꯁꯀꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ

ꯀꯣꯃꯣꯔꯣꯁꯀꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ, ꯃꯌꯥꯢꯋꯥꯢꯔꯞ ꯑꯣꯢꯕ (ꯃꯌꯥꯢ ꯊꯪꯕ) ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯥꯢꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯈꯥꯢꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯢ ꯫

ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯌꯥꯢꯋꯥꯢꯔꯞ ꯑꯣꯢꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ