ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯚꯥꯢꯔꯁ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Coronavirus) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯃꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯄꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯥꯔ•ꯑꯦꯟ•ꯑꯦ ꯚꯥꯢꯔꯁ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]SARS-CoV-2 without background.png

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ