"ꯀꯣꯞꯇꯤꯛ ꯂꯣꯟ" (ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ~ ⲧⲙⲛ̄ⲧⲣⲙ̄ⲛ̄ⲕⲏⲙⲉ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯞꯇꯤꯛ ꯏꯓꯤꯞꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯂꯤꯄ ꯏꯖꯤꯞꯇ ꯉꯥꯡꯅꯔꯝꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟ ꯆꯥꯇꯥꯅꯤ ꯫

Liturgical codex Louvre E10094.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ