ꯀꯤꯍꯣꯝ(ꯏꯪꯂꯤꯁ:Pineapple) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯩ ꯄꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯢꯅ ꯐꯪꯢ꯫ꯃꯁꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯔ꯭ꯨꯢꯇꯅꯤ ꯫[꯱]ꯍꯥꯢꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯣꯢꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯢ꯫[꯲]

ꯀꯤꯍꯣꯝ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯤꯍꯣꯝ&oldid=27699" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ