ꯀꯥꯂꯦꯟ (April-May) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯊꯥꯄꯥꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯣꯢꯗꯥꯝ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯗꯤ:-

  1. ꯅꯔꯁꯤꯡꯍ ꯄꯣꯛꯄ - ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯒꯤ ꯱꯴ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  2. ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯆꯦꯡ ꯍꯣꯡꯕ - ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯒꯤ ꯱꯵ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯥꯂꯦꯟ&oldid=24604" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ