ꯀꯦꯟꯇꯛꯀꯤ

ꯌꯨꯑꯦꯁꯑꯦꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯱

ꯀꯦꯟꯇꯛꯀꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢꯁꯤꯡ (ꯌꯨꯅꯥꯢꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ꯭ꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ)ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯃꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯂꯝꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯆꯠꯊꯣꯛ-ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯦꯟꯇꯛꯀꯤ&oldid=42155" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ