ꯀꯨꯁꯨꯝꯂꯩ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Safflower) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯔꯦꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ, ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯋꯥꯡ ꯆꯥꯎꯕ, ꯇꯤꯡꯈꯪ ꯄꯥꯟꯕ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯂꯩ ꯁꯥꯠꯄ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯅꯤ ꯫

Safflower.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯕꯔꯞꯂꯩ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯨꯁꯨꯝꯂꯩ&oldid=35442" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ