ꯁꯇꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯢꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯢꯅꯕꯤꯅ ꯑꯁꯤꯕꯒꯤ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯩꯒꯤ ꯁꯤꯡꯊꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯤ ꯫ Sati ceremony.jpg

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ