ꯁꯒꯣꯜ

ꯃꯈꯣꯡ ꯴ ꯄꯥꯟꯕ ꯆꯦꯟꯕ ꯗ ꯌꯥꯡꯕꯒꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ

ꯁꯀꯣꯜ (ꯁꯒꯣꯜ, ꯁꯥꯀꯣꯜ, ꯁꯥꯒꯣꯜ, ꯁꯥꯀꯣꯟ, ꯁꯥꯒꯣꯟ, ꯁꯀꯣꯟ, ꯁꯒꯣꯟ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯁꯤ ꯴꯰꯰꯰ ꯕꯤ.ꯁꯤ.ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯇꯥꯢꯕꯪ ꯃꯤꯑꯣꯢꯕꯅ ꯂꯣꯢꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯫ ꯁꯥ ꯃꯈꯜꯁꯤ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅꯕ, ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯫[꯱]

Biandintz eta zaldiak - modified2.jpg
Nokota Horses cropped.jpg

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯒꯣꯜ&oldid=29571" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ