ꯁꯤꯛꯀꯤꯝ

ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ

ꯁꯤꯛꯀꯤꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯈꯥꯢ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯣꯟꯗꯤ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝꯃꯤꯁ ꯂꯣꯟꯅꯤ ꯫

Sikkim in India (disputed hatched).svg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯤꯛꯀꯤꯝ&oldid=28220" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ