ꯁꯤꯡꯁꯨ

ꯉꯥꯔꯤ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯃꯦꯠꯄ ꯃꯈꯜ ꯱
(ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯁꯤꯡꯖꯨ (ꯁꯤꯡꯁꯨ) (ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯌꯦꯛ: Singju) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯆꯥ ꯑꯊꯛ ꯃꯊꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯣꯢꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯟ ꯇꯨꯌꯥꯟ ꯇꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯊꯦꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 

ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ (ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ) ꯇ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯫ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯕꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯨꯕꯕꯨ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯍꯥꯢꯅ ꯀꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯢꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯫

ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

 

ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ (ꯚꯦꯖ) ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥ ꯃꯆꯦꯠ ꯍꯥꯞꯄ (ꯅꯣꯟ-ꯚꯦꯖ) ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯅꯔꯛꯂꯤ ꯫

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯤꯡꯁꯨ&oldid=29516" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ