ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯁꯦꯂꯥꯁꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯏꯔꯦꯟꯄꯨꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯏꯃꯥꯕꯤ ꯏꯔꯩꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯞꯇꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯂꯣꯢꯅꯤ ꯫

ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯡꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃꯗꯤ ꯑꯦꯝꯐꯤꯇ꯭ꯔꯥꯢꯇꯤꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ