ꯁ꯭ꯀꯣꯠꯂꯦꯟ

ꯌꯨꯀꯦ ꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯱ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ

ꯁ꯭ꯀꯣꯠꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯤꯡꯗꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯱ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯊꯠ ꯷꯹꯰ ꯂꯣꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ, ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯷꯷,꯸꯳꯳ ꯑꯣꯏ, ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯲꯰꯱꯹ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯵꯴,꯶꯳,꯳꯰꯰ ꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯹ꯁꯨꯕ ꯆꯩꯍꯤ ꯆꯥꯗ ꯌꯨꯝꯂꯤꯡꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯫

ꯌꯨꯀꯦ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯠꯂꯦꯟ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ