ꯂꯝꯇꯥ (February-March) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯊꯥꯄꯥꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯣꯢꯗꯥꯝ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯗꯤ:-

  1. ꯁꯔꯣꯢ ꯈꯥꯡꯕ - ꯂꯝꯇꯥ ꯒꯤ ꯵ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  2. ꯁꯤꯡꯁꯠ ꯁꯤꯡꯈꯥꯢꯕ - ꯂꯝꯇꯥ ꯒꯤ ꯱꯲ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  3. ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯄꯣꯛꯄ (ꯌꯥꯎꯁꯪ) - ꯂꯝꯇꯥ ꯒꯤ ꯱꯵ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  4. ꯄꯦꯆꯀꯥꯔꯤ - ꯂꯝꯇꯥ ꯒꯤ ꯱꯶ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  5. ꯍꯣꯂꯤ ꯀꯥꯕ - ꯂꯝꯇꯥ ꯒꯤ ꯱꯷ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  6. ꯆꯤꯡꯀꯣꯢ ꯏꯔꯨꯞꯄ (ꯂꯥꯡꯃꯥꯢꯆꯤꯡ ꯀꯥꯕ) - ꯂꯝꯇꯥ ꯒꯤ ꯲꯸ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ
  7. ꯁꯤꯡꯁꯠ ꯁꯤꯡꯈꯥꯢꯕ - ꯂꯝꯇꯥ ꯒꯤ ꯳꯰ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯂꯝꯇꯥ&oldid=24447" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ