ꯂꯣꯀꯤ (ꯏꯪꯂꯤꯁ:Loki ) ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯅꯣꯔ꯭ꯁ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯢ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯔꯟ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯋꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤ ꯫

Processed SAM loki.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯂꯣꯀꯤ&oldid=40897" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ