ꯂꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯁꯥꯡꯕ, ꯃꯈꯨꯠ ꯃꯈꯣꯡ ꯄꯥꯟꯗꯕ, ꯁꯥꯍꯤꯡ ꯆꯥꯕ ꯔꯦꯞꯇꯤꯂꯤꯌꯥ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯊꯋꯥꯢ ꯑꯄꯛꯃꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯤꯟ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯐꯪꯢ ꯫[꯱]

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯂꯤꯟ&oldid=51325" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ