ꯂꯥꯡꯁꯦꯜ (internet) ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯥꯡꯁꯦꯜ ꯄꯥꯎꯐꯪ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯀꯝꯄꯨꯇꯔꯁꯤꯡ, ꯈꯨꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯱ꯒ ꯱ꯒ ꯁꯝꯅꯍꯟꯕ ꯅꯦꯠꯋꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯛꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯏꯔꯅꯥꯏ, ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ, ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯜꯒꯤ, ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯛꯁꯤꯡꯗ, ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ, ꯇꯥꯔꯥꯁꯝꯗꯅ ꯱ꯁꯨꯡ ꯑꯣꯞꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯟ-ꯁꯥꯔꯣꯜ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯁꯝꯅꯍꯟꯂꯤ ꯫ ꯂꯥꯡꯁꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯔꯝ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯈꯔꯥꯗ ꯱ꯒ ꯱ꯒ ꯁꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯄꯔꯇꯦꯛꯁ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯱ꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ, ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ, ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯅꯤ ꯱ꯁꯨꯡ ꯐꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯌꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯂꯥꯡꯁꯦꯜ&oldid=46488" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ