ꯂꯥꯢꯕꯤ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ

"ꯂꯥꯢꯕꯤ ꯑꯣꯢꯅꯥꯝ" (Laibi Oinam) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯇꯣ ꯊꯧꯕꯤꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯴꯱ ꯁꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯆꯥ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯟꯅꯕ ꯑꯣꯇꯣ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯲꯰꯱꯱ ꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯥꯢꯔꯒ ꯑꯣꯇꯣ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯂꯛꯅꯕꯤꯈꯤ ꯫[꯱]

ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ