ꯂꯨꯄꯥ (ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟ)

ꯂꯨꯄꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Silver) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯨꯄꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯴꯷ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯔꯨꯝꯕꯅ ꯱꯰꯷.꯸꯷u ꯅꯤ ꯫ Ag ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯤ ꯫

Silver.svg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯁꯅꯥ ꯍꯤꯗꯥꯛ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ