ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕꯁꯤ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯗꯨꯅꯥ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅꯥ ꯑꯅꯤ, ꯑꯍꯨꯝ, ꯃꯔꯤ,..... ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯣꯏꯕ ꯈꯝꯕ ꯅꯥꯏꯗꯅꯥ ꯊꯤꯕꯥ ꯌꯥꯏ ꯫

ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯄꯔꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯦꯇꯤꯟ-ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯇ ꯏꯕ ꯃꯃꯤꯡ
Aa_ma ꯑꯃ
꯱꯰ Tara  ꯇꯔꯥ
꯱꯰꯰ Cha  ꯆꯥ
꯱꯰꯰꯰ Leesing ꯂꯤꯁꯤꯡ
꯱꯰꯰꯰꯰ Leesing Tara  ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥ
꯱꯰꯰꯰꯰꯰ Leecha ꯂꯤꯆꯥ
꯱꯰꯰꯰꯰꯰꯰ Leecha Tara ꯂꯤꯆꯥ ꯇꯔꯥ
꯱꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰ Leepun ꯂꯤꯄꯨꯟ
꯱꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰ Leepun Tara  ꯂꯤꯄꯨꯟ ꯇꯔꯥ
꯱꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰ Leepot  ꯂꯤꯄꯣꯠ
꯱꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰ Leepot Tara   ꯂꯤꯄꯣꯠ ꯇꯔꯥ
꯱꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰ Leekei  ꯂꯤꯀꯩ
꯱꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰ Leekei Tara  ꯂꯤꯀꯩ ꯇꯔꯥ
꯱꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰꯰ Pu Aa_ma ꯄꯨ ꯑꯃꯥ

ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯦꯛꯆꯤꯟꯂꯒꯥ ꯊꯤꯕꯥ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯈꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯪꯉꯥꯏꯅꯥ ꯊꯤꯅꯔꯝꯃꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅꯥ ꯫

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯁꯤꯡ&oldid=20145" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ