ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ

ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Sovereign state, Country, Nation) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯂꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯄꯥꯟꯖꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

United Nations (Member States and Territories).svg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ