ꯃꯆꯨ ꯄꯤꯆꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯦꯔꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯱꯵ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯏꯟꯀꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯟꯕꯟꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯷ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]Machu Picchu.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯆꯨ_ꯄꯤꯆꯨ&oldid=8384" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ