ꯃꯍꯤꯁꯥꯁꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯢꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯔꯣꯢꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯄꯨꯕ ꯍꯤꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]Mahishasura.jpg

ꯃꯤꯔꯦꯜꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 
ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤꯅ ꯃꯍꯤꯁꯥꯁꯨꯔ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ