ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯀꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟꯁꯤꯡ

Major characters in the Mahabharata.jpg ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠ ꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯕꯗ: ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ; ꯄꯥꯟꯗꯕꯁꯤꯡ — ꯌꯨꯙꯤꯁ꯭ꯊꯤꯔ, ꯚꯤꯝ, ꯑꯔꯖꯨꯟ, ꯅꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯍꯗꯦꯋ , ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯎꯄꯗꯤ; ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯧꯔꯋ (ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯱꯰꯰), ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯅ, ꯗꯨꯔꯌꯣꯙꯟ. ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯗꯤ ꯚꯤꯁ꯭ꯃ, ꯀꯔꯅ, ꯗ꯭ꯔꯣꯅꯥꯆꯥꯔꯌ, ꯁꯀꯨꯅꯤ, ꯙ꯭ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ, ꯒꯥꯟꯙꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯟꯇꯤ ꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯔ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯗꯤ ꯕꯂꯔꯥꯝ, ꯁꯨꯚꯗ꯭ꯔꯥ, ꯋꯤꯗꯨꯔ, ꯑꯚꯤꯃꯅ꯭ꯌꯨ, ꯀ꯭ꯔꯤꯄꯆꯥꯔꯌ, ꯄꯥꯟꯗꯨ, ꯁꯇ꯭ꯌꯋꯇꯤ, ꯑꯁ꯭ꯋꯠꯊꯥꯃꯥ, ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯝꯕꯥ ꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ, ꯃꯔꯨꯣꯢꯅ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯚꯤꯁ꯭ꯅꯨ, ꯕ꯭ꯔꯝꯍꯥ, ꯁꯤꯚ, ꯒꯪꯒꯥ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ, ꯏꯟꯗ꯭ꯔ, ꯁꯨꯔꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯃ ꯅꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ