ꯃꯦꯂꯥ (ꯃꯦꯔꯥ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯂꯤꯌꯥꯐꯝ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯊꯥꯄꯥꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯣꯢꯗꯥꯝ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯦꯔꯥ ꯍꯧꯆꯣꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯔꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯊꯥꯅꯤꯜ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯦꯂꯥ_(ꯊꯥ)&oldid=24610" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ