ꯃꯦꯔꯂꯥꯌꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯣꯔꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯇꯥꯎꯟ ꯀꯣꯔ ꯄꯅꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯢꯕ ꯂꯂꯣꯟ-ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯂꯣꯢꯁꯪ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯀꯣꯢꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯐꯝ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ

ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ

ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ