ꯃꯦꯔꯂꯥꯌꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ

ꯃꯦꯔꯂꯥꯌꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯣꯔꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯇꯥꯎꯟ ꯀꯣꯔ ꯄꯅꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯢꯕ ꯂꯂꯣꯟ-ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯂꯣꯢꯁꯪ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯀꯣꯢꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯐꯝ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

Merlion statue, Merlion Park, Singapore - 20110723.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ