"ꯃꯦꯛꯀꯥ ꯄꯅꯥ (ꯑꯔꯥꯕꯤꯛ ꯂꯣꯟ: "مِنْطَقَة مَكَّة") (ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯟ: Mecca Province ) ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯥꯔꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯅꯥ ꯱꯳ ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯂꯝ ꯄꯅꯥ ꯆꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯳ ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯄꯅꯥ ꯅꯤ ꯫

Masjidul-HaramAerialView (cropped).jpg

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ