ꯃꯨꯘꯜ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯆꯥꯎ

ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯜ ꯈꯔꯥꯅ ꯄꯥꯟꯂꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯥ

ꯃꯨꯘꯜ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯆꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯆꯥꯎ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

Joppen1907India1700a.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ