ꯃꯩ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Fire) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯕꯨ ꯉꯔꯪ ꯉꯔꯪ ꯆꯥꯛꯄ ꯑꯁꯥꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯩꯁꯥ, ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯛꯅꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯳ꯁꯤ ꯁꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯇ ꯊꯣꯛꯏ ꯫

Fire.jpg
ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯩ ꯍꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯎꯠꯂꯤ꯫

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯩ&oldid=39452" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ