ꯃꯩ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Fire) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯕꯨ ꯉꯔꯪ ꯉꯔꯪ ꯆꯥꯛꯄ ꯑꯁꯥꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯩꯁꯥ, ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯛꯅꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯳ꯁꯤ ꯁꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯇ ꯊꯣꯛꯢ ꯫[꯱]Fire.jpg

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯩ&oldid=9253" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ