ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ

ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Plant Kingdom or Kingdom Plantae) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯥ ꯅꯥꯥꯥꯥꯄꯤ ꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯟꯕꯤꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ