ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Plant Kingdom or Kingdom Plantae) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕꯥ ꯅꯥꯥꯥꯥꯄꯤ ꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯟꯕꯤꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

  1. ꯄ꯭ꯂꯥꯥꯅꯠ. Retrieved on 25-01-21