ꯄꯨꯋꯥꯂꯤ

ꯆꯠꯈꯔꯕ, ꯍꯧꯈꯔꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ (hi̯st͡ɕoryHISTORY IN ENGLISH) ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯤꯔꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯊꯝꯕꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ-ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ(ꯍꯤꯔꯝ) ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯅꯔꯦ ꯫

Great Pyramid of Giza.jpg


ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯄꯨꯋꯥꯂꯤ&oldid=28882" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ