"ꯄꯨꯔꯥꯟ" (ꯄꯨꯔꯥꯅ)(ꯍꯤꯟꯗꯤ: पूराण)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: purāna) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯝꯂꯦꯟꯒꯤ ꯂꯣꯢꯅꯁꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯢꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯗ ꯏꯕ ꯂꯥꯢꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯄꯨꯔꯥꯟ&oldid=9623" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ