ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯡꯊꯣꯛꯄ

ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔ꯭ꯏꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯌꯔꯣꯅꯗꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯂꯁꯤꯡ (ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯕꯣꯇꯂꯁꯤꯡ, ꯕꯦꯒꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯏꯛꯔꯣꯕꯤꯗꯁꯤꯡ) ꯊꯨꯒꯥꯌꯗꯨꯅꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡ, ꯂꯃꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ-ꯎꯆꯦꯀꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯂꯩꯐꯃꯗꯥ ꯑꯀꯥꯌꯕꯥ ꯄꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯀꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯏꯖꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯃꯥꯏꯛꯔꯣ-, ꯃꯦꯁꯣ-, ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯦꯛꯔꯣ ꯗꯦꯕ꯭ꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯈꯥꯌꯗꯣꯀꯏ꯫ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯀꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯣꯡꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯌꯗꯕꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯑꯦꯗꯞꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ; ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯦꯟꯌꯨꯐꯦꯀꯆꯔꯔꯁꯤꯡꯅꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯆꯥꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯥ ꯈꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯑꯌꯥꯝꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯠꯔꯀꯆꯔ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌꯕꯨ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯈꯣꯌ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯗꯥ ꯇꯞꯅꯥ ꯇꯞꯅꯥ ꯆꯠꯂꯤ꯫ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯄꯨꯟꯅꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯚꯣꯜꯌꯨꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯣꯏ-ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯑꯣꯗꯕꯥ ꯑꯃꯣꯠꯄꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯑꯀꯣꯌꯕꯗꯥ ꯆꯪꯂꯀꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯃꯗꯥ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ꯫[꯱][꯲]

ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯅꯥ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ, ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯈꯣꯡꯕꯥꯜ, ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯤ (ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯂꯦꯃꯍꯧꯔꯤꯕꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯘꯗꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ:) * ꯃꯥꯂꯗꯤꯕꯁꯇꯥ ꯒꯣꯁ꯭ꯠ ꯅꯦꯠ ꯑꯃꯗꯥ ꯆꯦꯟꯊꯔꯀꯄꯥ ꯑꯣꯂꯤꯚ ꯔꯤꯗꯂꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ꯫ * ꯏꯖꯤꯞꯇꯀꯤ ꯁꯥꯐꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯁꯔꯝ ꯑꯦꯜ-ꯅꯥꯒꯥ ꯕꯤꯆꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ꯫ * ꯇꯤꯂꯥꯐꯨꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯥ ꯑꯌꯥꯕꯥ ꯄꯤꯔꯕꯥ "ꯒꯥꯔꯕꯦꯖ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯗ"ꯗꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯑꯃꯣꯠꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯎꯃꯩꯁꯤꯡ꯫ * ꯀꯦꯃꯔꯨꯟꯒꯤ ꯗꯧꯂꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯋꯨꯔꯤ ꯇꯨꯔꯦꯂꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯥ, ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯀꯅꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯕꯥ꯫
ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯄꯣꯂꯨꯁꯅꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯑꯦꯔꯤꯛ ꯚꯦꯟ ꯁꯦꯕꯤꯜ (ꯎꯠꯔꯦꯛꯇ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ)ꯒꯤ ꯂꯦꯀꯆꯔ꯫

ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯅꯥ ꯂꯝ, ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯁ꯭ꯇꯦꯜ ꯀꯝꯝꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯑꯃꯣꯠꯄꯥ ꯇꯟ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯱.꯱ꯗꯒꯤ ꯸.꯸ ꯐꯥꯑꯣꯕꯥ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯗꯥ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯄꯥꯅꯔꯤ꯫ ꯱꯹꯵꯰ꯗꯒꯤ ꯲꯰꯱꯳ ꯐꯥꯑꯣꯕꯗꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯀꯈꯤꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯱.꯴%ꯗꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯗꯥ ꯆꯪꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯥ ꯄꯨꯊꯣꯀꯈꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯂꯧꯅꯗꯨꯅꯥ ꯲꯰꯱꯳ꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯄꯗꯥ ꯃꯥꯂꯦꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯗꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯀꯥꯌ-ꯑꯇꯣꯌꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯇꯟ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯸꯶ ꯂꯩ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯄꯥꯅꯔꯤ꯫ ꯔꯤꯁꯔꯆꯔ ꯈꯔꯅꯥ ꯍꯥꯌꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯲꯰꯵꯰ ꯐꯥꯑꯣꯕꯗꯥ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ ꯌꯦꯡꯂꯒꯥ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯉꯥꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕꯥ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯥꯁꯤꯡꯗꯥ, ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯄꯣꯠꯁꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯆꯦꯟꯊꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯀꯦꯜ ꯏꯐꯦꯛꯇꯁꯤꯡ, ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯑꯃꯣꯠꯄꯥ ꯂꯧꯊꯣꯀꯄꯒꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯥ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥꯁꯤꯡ, ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯗꯥ ꯑꯀꯥꯌꯕꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯂꯁꯤꯡꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯕꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯑꯃꯣꯠꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯍꯀꯊꯦꯡꯅꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ (i.e. ꯇꯦꯄꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯥ), ꯍꯀꯊꯦꯡꯅꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯥ (ꯁꯥꯁꯤꯡ ꯆꯥꯕꯅꯥ), ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯍꯣꯔꯃꯣꯅꯒꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯃꯁꯤꯡꯗꯥ ꯑꯀꯥꯌꯕꯥ ꯄꯤꯕꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗꯥ ꯍꯀꯊꯦꯡꯅꯅꯥ ꯁꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫[꯳][꯴][꯵][꯶]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ