ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯁꯇꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯁꯠ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Protista or Protist) ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯄꯛꯃꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯢꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ, ꯁꯥ-ꯉꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯛꯐꯥꯢꯒꯤ ꯁꯤꯡꯗ ꯆꯟꯗꯦ꯫[꯱]Protist collage 2.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ