ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ

ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯤꯑꯦꯝ ꯱ꯁꯨꯡ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ
(ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯗꯤ ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ (ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯟ: Narendra Modi ) ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯦꯂꯨꯡꯕ ꯃꯀꯣꯛ (ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ) ꯅꯤ ꯫ Prime Minister Narendra Modi welcomed at world summit .jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝEdit