ꯅꯟꯗ ꯕꯥꯕꯥ

ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯏꯁ꯭ꯕꯔ ꯀ꯭ꯔ꯭ꯏꯁ꯭ꯅꯒꯤ ꯑꯦꯗꯣꯄꯇꯤꯕ ꯃꯄꯥ

ꯅꯟꯗ ꯕꯥꯕꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Nanda Baba) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯗꯚ ꯀꯤ ꯒꯣꯄ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯈꯨꯜꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯅꯟꯗ_ꯕꯥꯕꯥ&oldid=49382" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ