"ꯅꯥꯕꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ" ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯒꯤ ꯅꯥꯕ" (en:Masturbation) ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯢ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯅꯨꯡ ꯀꯌꯥꯠꯄꯨ ꯍꯛꯇꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯢꯕ ꯐꯥꯎꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ Male masturbation.svg

ꯁꯤꯁꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ