ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩꯃ

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀ ꯃꯂꯤ ꯂꯩꯅꯄꯤ ꯂꯥꯢꯂꯦꯝꯄꯤ

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩꯃ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ (ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ) ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯂꯣꯜꯅ ꯌꯥꯥꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯢꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ (ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ)ꯇ ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯁꯥꯀꯩꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡꯅ ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤꯅꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯢꯅ ꯂꯣꯌꯨꯝꯕ ꯁꯤꯟꯌꯦꯟ ꯀꯧꯕ ꯄꯨꯌꯥꯗ ꯄꯜꯂꯤ꯫[꯱]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

  1. https://books.google.co.in/books?id=vO-vtI8NuxIC&pg=PA4&dq=ningthoujam+numitleima&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjiyY-RiNbwAhWHYisKHbTeDLYQ6AEwAHoECAAQAw#v=onepage&q=ningthoujam%20numitleima&f=false