ꯅꯩꯅꯂꯣꯢ (ꯅꯩꯅꯂꯣꯏ)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: scientist ) ꯑꯁꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯄꯨ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

Portrait of W.C. Roentgen Wellcome M0010904.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

  ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯝꯃꯟꯁꯇ Scientists ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯥꯎ-ꯏ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫
"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯅꯩꯅꯂꯣꯢ&oldid=46453" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ