ꯆꯥꯌꯣꯜ(ꯍꯞꯇꯥ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯔꯦꯠꯅꯤꯅ ꯁꯥꯏ ꯫

ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯷ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯆꯥꯌꯣꯜ ꯱ꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯫

ꯆꯥꯌꯣꯜ ꯱ꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯫

ꯆꯥꯌꯣꯜ ꯱ꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯫

ꯆꯥꯌꯣꯜ ꯱ꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ

ꯆꯥꯌꯣꯜ ꯱ꯒꯤ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯫

ꯆꯥꯌꯣꯜ ꯱ꯒꯤ ꯇꯔꯨꯧꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯫

ꯆꯥꯌꯣꯜ ꯱ ꯒꯤ ꯇꯔꯦꯠꯁꯨꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯫

ꯁꯤꯖꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯆꯌꯣꯜ&oldid=20487" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ