ꯆꯤꯡꯆꯥꯂꯣꯢꯄꯤ (ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛ)

"ꯆꯤꯡꯆꯥꯂꯣꯢꯄꯤ" (ꯆꯤꯡꯆꯥꯔꯣꯢꯕꯤ, ꯆꯤꯡꯖ꯭ꯔꯣꯢꯕꯤ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Geminorum constellation) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯋꯥꯟꯃꯤꯆꯥꯛ. ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ