ꯇꯤꯜꯍꯧ (ꯇꯤꯂꯧ) (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Onion, Allium cepa) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯂꯤꯌꯝ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯊꯥꯅꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯣꯛ (ꯃꯀꯥ) ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]Mixed onions.jpg

ꯃꯤꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

 

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯇꯤꯜꯍꯧ&oldid=10818" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ