ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯃꯌꯦꯛ

ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯂꯣꯟ ꯏꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ

ꯇꯃꯤꯜ ꯃꯌꯦꯛ (ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯃꯌꯦꯛ) (Tamil script) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯃꯤꯜ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ Word Tamil.svg

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ