ꯇꯥꯢꯕꯪ ꯃꯔꯨ (gamete, germ cell, sex cell) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯄꯛꯃꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯢꯕꯪ ꯆꯥꯇꯥ ꯅꯥꯎꯇꯥ ꯁꯝꯊꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯔꯨ (ꯃꯍꯤꯛ) ꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯢꯒꯤ ꯆꯥꯄꯣꯛ ꯀꯌꯥꯠꯇ ꯁꯨꯡꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯢ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ

ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ