ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯇꯦꯔꯥ (ꯇꯦꯔꯥ ꯃꯥꯇꯦꯔ) ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯂꯩꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃ ꯁꯤꯔꯤꯖꯀ ꯂꯣꯢꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯫

Aion mosaic Glyptothek Munich W504.jpg

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯇꯦꯔꯥ&oldid=35493" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ