ꯇꯨꯔꯨꯝ (ꯏꯪꯂꯤꯁ:Testis or Testicle) ꯑꯁꯤ ꯊꯋꯥꯢ ꯄꯥꯟꯕ ꯂꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯄꯣꯛ ꯀꯌꯥꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯣꯝꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯈꯥꯎꯒ ꯃꯊꯧꯗ ꯄꯥꯡꯈꯛ ꯑꯣꯢ꯫ ꯃꯁꯤ ꯐꯝꯄꯤꯒꯤ ꯁꯨꯡꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡꯅꯐꯝ ꯑꯣꯢ ꯫[꯱]Figure 28 01 03.JPG Gray1144.png

ꯃꯤꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯇꯨꯔꯨꯝ&oldid=11032" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ