ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯕ ꯂꯩ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯨ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯫

ꯊꯝꯕꯥꯜ

ꯍꯧꯐꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

ꯊꯔꯣ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯊꯝꯕꯥꯜ&oldid=35449" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ