Hesiod, Theogony, Venice, Gr. 464.jpg "ꯊꯤꯌꯣꯒꯣꯅꯤ" ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯢ ꯇꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯈꯣꯌꯨꯝ ꯂꯥꯢꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯁꯩꯊꯥꯕ ꯍꯦꯁꯤꯌꯣꯗ ꯅ ꯷꯰꯰ ꯕꯤ.ꯁꯤ.ꯗ ꯏꯈꯤꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ