ꯂꯣꯢꯇꯥꯝ ꯊꯥ (month) ꯍꯥꯢꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯱꯲ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯢꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯊꯥ ꯍꯥꯢꯕꯗꯤ ꯊꯥ (ꯊꯄꯤ)ꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯨ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯊꯥ_(ꯃꯇꯝ)&oldid=20482" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ