ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ:ꯂꯪꯗꯥꯢ ꯆꯨꯞꯂꯤ ꯄꯥꯢꯔꯤꯕꯁꯤꯡ

ꯂꯪꯗꯥꯢ ꯆꯨꯞꯂꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯢꯕꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯢꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ JavaScript (JS), Cascading Style Sheets (CSS), and JavaScript Object Notation (JSON) ꯂꯃꯥꯢꯁꯤꯡ ꯂꯣꯢꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯢꯔꯕꯗ MediaWiki:Common.js ꯅꯇꯔꯒ MediaWiki:Vector.css, ꯅꯇꯔꯒ ꯒꯦꯗꯖꯦꯠ ꯂꯃꯥꯢꯁꯤꯡ l Special:Gadgets ꯄꯔꯤꯡ ꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯕꯥ ꯂꯃꯥꯢ ꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯤꯛ (ꯍꯤꯟꯗꯤ:ꯍꯛ) ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫